Dit is het Privacy Statement van Multiman Group B.V. (KvK 18049173)  en al haar dochter- en zusterondernemingen Multiman Nederland B.V. (KvK 23080941), Multiman Diensten B.V. (KvK 23090549), Multiman Horeca B.V. (KvK 11064419), Multiman HR B.V. (KvK 51221551), Mencius B.V. (KvK 50198858), Mencius-IT B.V. (KvK 60280832) en Horeca Flex B.V. (KvK 58738924), hierna “Multiman”, “we/wij” en “ons/onze”. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Multiman uw persoonsgegevens.

Multiman acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Multiman veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Multiman een Privacy Statement?
We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en banknummer. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Multiman bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Multiman worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Multiman van u verwerkt in het kader van haar dienstverlening op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze.

Van wie verwerkt Multiman persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die deze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer (potentiele) uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollkrachten en klanten van Multiman. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiele) opdrachtgevers, zakelijke klanten, leveranciers of business partners.
Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Multiman omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Multiman, gevestigd Spijksedijk 14, 4207 GN te Gorinchem. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Multiman uw persoonsgegevens?
Multiman mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • uw toestemming. Gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (met deze grondslag gaan wij zeer terughoudend om en deze komt dan ook zelden voor);
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op een gerechtvaardigd belang van Multiman of een derde partij, waarbij uw belang niet prevaleert.

Multiman verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als uitzend- en detacheringsbureau, zoals bijvoorbeeld bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, bemiddeling van ZZP-ers, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.
Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor enkel de volgende doeleinden:

 • om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren.
 • om met u een andere (zakelijke) relatie te onderhouden.
  om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren.
 • om het tot stand brengen, onderhouden en uitvoeren van de overeenkomst tussen Multiman en (de onderneming van) een zakelijke relatie.
 • om gebruik te maken van onze dienstverlening of die van een relatie.
 • om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.
 • om u te bemiddelen naar werk, u carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werk gerelateerde) diensten aan te bieden waaronder onder andere opleidingen, u in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen.
 • om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
 • om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten
 • om deze beter te kunnen laten aansluiten op uw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een vacature-alert).
 • voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
 • om u met uw eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van ons besloten webportaal.
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies.
 • om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • om u persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons heeft gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de websites/social media/blogs van Multiman.
 • om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website en het besloten web-portaal) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.
 • om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen die op ons rusten.
 • om aan een gerechtelijk bevel of vonnis te voldoen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.
 • Geboortedatum, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
 • Indien voor een bepaalde functie bijzonder eisen worden gesteld op het punt van de medisch geschiktheid, kunnen wij ons in bepaalde situaties door middel van een medische keuring laten informeren over uw medische geschiktheid voor de functie. Het resultaat van die keuring wordt door de bedrijfsarts slechts aan ons verstrekt (en dus door ons verwerkt), nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven.
 • Indien een verklaring omtrent gedrag (VOG) noodzakelijk is voor de (gewenste) functie, is het ons toegestaan om in de administratie op te nemen dat een VOG is afgegeven. Mocht een VOG niet worden afgegeven, dan zullen wij daarover niets in de administratie opnemen.
 • Kopie identiteitsbewijs (en daarmee dus ook de gegevens die hierop vermeld staan, zoals BSN, pasfoto en nationaliteit).
 • Kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing).

U hoeft geen gegevens over uw gezondheid te verstrekken aan ons, indien die niet rechtstreeks van belang zijn voor de uitoefening van de functie waarnaar u solliciteert. U bent echter wel verplicht melding te maken van gezondheidsklachten waarvan u weet of moet begrijpen dat deze u ongeschikt maken voor de functie.

Bij de totstandkoming van de (arbeids)overeenkomst:
Op het moment dat Multiman met u een arbeidsovereenkomst sluit, zullen wij – naast hiervoor genoemde persoonsgegevens – de volgende persoonsgegevens opnemen in onze administratie:

 • Bankrekeningnummer.
 • Indien van belang: A1-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur.

Indien Multiman nog niet/niet meer beschikt over een kopie van uw identiteitsbewijs, dan neemt Multiman – op het moment dat wij een arbeidsovereenkomst met u aangaan – (opnieuw) een kopie daarvan op in haar administratie. Dit betekent dus ook dat we de op het identiteitsbewijs vermelde gegevens van u verwerken, zoals BSN, pasfoto en nationaliteit. Het voorgaande geldt ook voor een eventuele verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing).

In aanvulling op de hiervoor opgesomde gegevens geldt voor de ZZP-er dat Multiman eveneens de volgende gegevens in de administratie mag opslaan:

 • Bankrekeningnummer
 • Inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel
 • Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Kopie WA-verzekering (m.b.t. de aansprakelijkheid van de onderneming, niet in privé)
 • Indien aanwezig: kopie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Kopie bankpas (in verband met reverse billing)
 • BTW-nummer
 • Slechts indien de zzp-er afkomstig is uit een niet-EER land (alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland): kopie identiteitsbewijs (en daarmee dus ook de gegevens die hierop vermeld staan, zoals BSN, nationaliteit en geboorteplaats)
 • Kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing)

Gedurende de arbeidsovereenkomst:

Gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst, is het Multiman toegestaan bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken in uw personeelsdossier. Het gaat onder andere om klachten, waarschuwingen, persoonlijke werkaantekeningen van de leidinggevende, vakantieaanspraken en correspondentie over het functioneren.

Het is Multiman toegestaan (al dan niet verplicht) om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken, ten behoeve van de salarisadministratie. Het gaat onder andere om loonstroken, jaaropgaven en een loonheffingsverklaring.

In geval van ziekte kan Multiman de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • het telefoonnummer en (verpleeg)adres.
 • de vermoedelijke duur van uw verzuim.
 • de lopende afspraken en werkzaamheden.
 • of u onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke). Als u minimaal twee maanden in dienst bent bij Multiman, mag bij de melding ook worden gevraagd of u onder de no-risk-polis valt (artikel 29b of 29d Ziektewet).
 • of uw ziekte verband houdt met een arbeidsongeval (maar niet of het verzuim werkgerelateerd is).
 • of er sprake is van een (verkeers)ongeval, waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken was (in verband met de mogelijkheid tot regres).

De volgende nadere gegevens mag de bedrijfsarts/arbodienst over u aan Multiman verstrekken (en mag Multiman dus ook verwerken):

 • De werkzaamheden waartoe u niet meer of nog wel in staat bent (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat u nog kan doen).
 • Nadere informatie over de mate waarin en de wijze waarop het ziekteverzuim van u werkgerelateerd is (enkel in gevallen waarin louter het benoemen van functionele beperkingen en de noodzakelijke aanpassingen onvoldoende informatie bevat voor effectieve re-integratie).
 • De mate waarin u arbeidsongeschikt bent (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat u nog kan doen).
 • Eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die Multiman voor de re-integratie moet treffen.
 • De verwachte duur van het verzuim.
 • Welke gegevens verstrekken wij aan (potentiële) opdrachtgevers en/of derden?

Bij inschrijving:

Indien verenigbaar met het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan Multiman hebt verstrekt, is het Multiman toegestaan uw persoonsgegevens te verstrekken aan potentiële opdrachtgevers. Wij houden daarbij rekening met uw belangen en verstrekt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor u uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt (zie hiervoor).

Voor de bemiddeling naar arbeid, is het noodzakelijk dat Multiman uw persoonsgegevens verstrekt aan potentiële opdrachtgevers. Die opdrachtgevers (derden) moeten in staat worden gesteld om te beoordelen of zij u geschikt vinden voor de functie die zij beschikbaar hebben. Wij zullen, zonder dat u daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, geen andere persoonsgegevens aan potentiële opdrachtgevers verstrekken dan de volgende:

 • Naam
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Opleidingen
 • Werkervaring (indien en voor zover van belang voor de functie)
 • Cursussen (indien en voor zover van belang voor de functie)
 • Stages (indien en voor zover van belang voor de functie)
 • Andere gegevens die betrekking hebben op uw werkervaring (indien en voor zover van belang voor de functie)

In een beperkt aantal gevallen (indien en voor zover van belang voor de functie) kan Multiman ook de volgende gegevens aan potentiële opdrachtgevers verstrekken:

 • Of u in het bezit bent van een rijbewijs;
 • Dat een VOG aan u is verstrekt. Indien er geen VOG is verstrekt, zullen wij daarover geen uitlatingen doen aan de potentiële opdrachtgever;
 • Dat uit uw ingevulde eigen verklaring omtrent gedrag blijkt dat u geen strafrechtelijk verleden hebt. Indien u op uw eigen verklaring omtrent gedrag strafrechtelijke gegevens invult, zullen wij daarover geen uitlatingen doen aan de potentiële opdrachtgever.
 • Indien een medische keuring vereist is: of u (op basis van de medische keuring) geschikt bent voor de functie.

Bij de totstandkoming van de (arbeids)overeenkomst:

Op het moment dat u aan het werk gaat bij een opdrachtgever van Multiman, dan kan Multiman (naast de gegevens die wij al eerder hebben verstrekt/mogen verstrekken, zoals hiervoor opgenomen) de volgende gegevens van u aan de opdrachtgever verstrekken:

 • Adresgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Of u in het bezit bent van een rijbewijs;
 • Indien van belang: A1-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur.

Indien u verplicht bent om te beschikken over een geldige verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (en u geen onderdaan bent van een lidstaat van de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland), is Multiman wettelijke verplicht een kopie van deze vergunning(en) en van uw identiteitsbewijs aan de opdrachtgever te verstrekken. Multiman zal dit ook doen.

Gedurende de arbeidsovereenkomst:

In principe zal Multiman geen extra persoonsgegevens meer aan de opdrachtgever verschaffen als de dienstbetrekking eenmaal tot stand is gekomen. De opdrachtgever beschikt dan nog wel over alle gegevens die wij bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst en in het voortraject aan hem hebben verstrekt. Er kunnen zich echter situaties voordoen die het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens van u noodzakelijk maakt voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Multiman of dat van de opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als er in verband met uw re-integratie specifieke re-integratie-activiteiten of aanpassingen aan de werkplek of werkplanning van de opdrachtgever worden verwacht. In dat geval zullen wij altijd de afweging maken tussen de belangen van Multiman en/of de opdrachtgever en uw fundamentele rechten en vrijheden. Multiman zal u altijd informeren over de verstrekking van deze gegevens aan de opdrachtgever.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als genoemd in dit Privacy Statement. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Hieronder zijn alvast een aantal specifieke bewaartermijnen opgenomen.

Indien u niet werkzaam bent geweest voor Multiman, bewaart Multiman uw persoonsgegevens in elk geval niet langer dan twee jaar.

Op het moment dat u aan Multiman mededeelt dat u niet langer bemiddeld wilt worden naar arbeid, verwijdert Multiman uw persoonsgegevens op dat moment direct uit haar systeem, tenzij Multiman op grond van wettelijke regels gehouden is persoonsgegevens te bewaren.

Als er tussen u en Multiman een arbeidsovereenkomst is geweest en deze is geëindigd, zal Multiman uw persoonsgegevens niet langer dan twee jaar bewaren, tenzij er op Multiman een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

Indien daarvan sprake is, wordt uw re-integratiedossier in principe zo spoedig mogelijk verwijderd op het moment dat uw arbeidsovereenkomst afloopt.

Een langere bewaarplicht geldt voor Multiman in de volgende situaties:

 • Persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid mogen langer worden bewaard dan twee jaar, indien er een arbeidsconflict of een geschil over de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering speelt. De betreffende gegevens worden verwijderd op het moment dat het conflict/geschil ten einde is.
 • Voor alle persoonsgegevens die zich bevinden in de loonadministratie geldt dat Multiman deze gedurende 7 jaar bewaart. Multiman is daartoe verplicht op basis van een wettelijke verplichting. Deze termijn vangt aan, aan het einde van het boekjaar waarin de administratie “actuele waarde” heeft – en dus niet per definitie vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst.
 • De hieronder onder i t/m iv opgesomde gegevens zal Multiman tot 5 jaar bewaren na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Multiman is daartoe verplicht op basis van een wettelijke verplichting:
  i. Formulier loonheffingen dat u hebt ingevuld.
  ii. Kopie identiteitsbewijs.
  iii. Verklaringen en beschikkingen die Multiman van u heeft ontvangen.
  iv. Naam met voorletters, geboortedatum, Burgerservicenummer, adres met postcode, woonplaats, en ingeval u niet in Nederland woont, het woonland en regio.

Indien een bepaald persoonsgegeven onder meerdere wettelijke regelingen valt, voor wat betreft een verplichte bewaartermijn, dan wordt de bewaartermijn aangehouden die als laatste afloopt.

Indien er gedurende uw dienstverband – bij langdurige ziekte – een re-integratiedossier is opgebouwd en deze ook gedurende uw dienstverband weer is gesloten, bewaart Multiman dit re-integratiedossier in principe niet langer dan twee jaar (na afronding van de re-integratie). Als een re-integratiedossier blijvende afspraken bevat, zoals blijvende aanpassingen in het gebruik van hulpmiddelen of in de taakinhoud, is het noodzakelijk dat deze afspraken langer bewaard blijven. Deze afspraken kunnen door Multiman worden opgenomen in uw personeelsdossier.

Administratieve gegevens over uw ziekteverzuim (zoals gegevens voor de loondoorbetalingsverplichting, datum van de ziekmelding, de duur van het verzuim en de datum van herstel), worden in principe maximaal twee jaar bewaard nadat de arbeidsrelatie is beëindigd. De gegevens kunnen langer worden bewaard als er sprake is van een arbeidsconflict of een geschil over de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Indien Multiman eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW), worden de gegevens die noodzakelijk zijn voor het eigenrisicodragen (in overstemming met de geldende wet- en regelgeving) maximaal vijf jaar bewaard.

Indien Multiman eigenrisicodrager is voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), worden de betreffende gegevens voor de duur van het WGA-traject (dus maximaal tien jaar) bewaard.

Hoe gaat Multiman met uw persoonsgegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Multiman een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.
Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

De contactgegevens van de AP zijn:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
088-1805 250

Veilig
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Multiman passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.
Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Multiman niet iedereen toegang heeft tot al uw gegevens. Onze systemen zijn zó ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico voor uw rechten en vrijheden inhoud, laten we u dit zo snel mogelijk weten, tenzij Multiman hiertoe verplicht is op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Multiman is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Multiman zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken, delen, verkopen of verhuren uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, behalve aan daartoe bevoegde instanties, als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is, indien Multiman dient te voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis, zoals beschreven in dit Privacy Statement of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Multiman schakelt derde partijen in om diensten te verrichten in verband met het beheer en de beveiliging van haar systemen. Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan deze derde partijen. Multiman autoriseert deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten.

Multiman kan uw persoonsgegevens doorgeven aan anderen, indien dat verenigbaar is met de eerder genoemde doeleinden/grondslagen, waaronder aan leveranciers, auditinstanties, overheidsinstellingen en aan bedrijven en/of personen die Multiman heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Multiman zal hiertoe pas overgaan, indien zij daartoe gerechtigd is en daarvoor voldoende noodzaak bestaat.

Verstrekken en bewaren gegevens van zakelijke relaties
Multiman kan de persoonsgegevens van relaties doorgeven aan anderen, indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder (aspirant-)werknemers, leveranciers, auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Multiman de persoonsgegevens van relaties doorgegeven aan anderen, indien Multiman daartoe verplicht is op grond van geldende wet- en/of regelgeving, gerechtelijk bevel of vonnis of nadat u daarvoor toestemming heeft verleend.

Multiman bewaart de persoonsgegevens van relaties niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en wij houden ons hierbij dan ook aan de geldende wet- en regelgeving

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie
Multiman zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met Multiman
Veel contacten tussen u en Multiman verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail, SMS, WhatsApp of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening en in overeenstemming met dit Privacy Statement en de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Op verschillende manieren contact
Steeds vaker hebben klanten via e-mail, SMS, WhatsApp, Social media of via www.multiman.nl, www.horecaflex.nl of www.mencius.nl contact met Multiman. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Multiman. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Multiman worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met Multiman
Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Bezoek aan de website van Multiman
Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met uw IP-adres?
Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Multiman houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?
Op de websites van Multiman worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Multiman klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, tablet, telefoon. etc.(‘device’),  wordt opgeslagen.
Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw device. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om bijv. vacature-alerts af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer Multiman persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken
Multiman verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.
Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens
Bent u ingeschreven bij Multiman en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen. Ook heeft u recht op informatie over de verwerkingsdoeleinden

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.
Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. Denk hierbij aan BSN of een kopie van uw identiteitsbewijs als u voor ons werkt of heeft gewerkt.

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Multiman onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Multiman kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.
Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.
Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Instellen klikgedrag
Als u niet wilt dat Multiman uw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kunt u dit instellen.

Over dit Privacy Statement
Multiman kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 04-07-2018. Dit privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, indien nieuwe regelgeving daartoe aanleiding geeft. Het meest actuele Privacy Statement vindt u altijd op www.multiman.nl, www. mencius.nl en www.horecaflex.nl en kan u op verzoek worden toegestuurd per post of per e-mail. Multiman raadt u aan om regelmatig dit Privacy Statement door te nemen, zodat u ervan op de hoogte bent van hoe Multiman met uw persoonsgegevens omgaat.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op. Hieronder treft u onze contactgegevens aan.

Multiman
Spijksedijk 14, 4207 GN Gorinchem
Postbus 629, 4200 AP Gorinchem
0183-653030
post@multiman.nl